Vad är farligt avfall?

Farligt avfall utgör ett potentiellt hot mot folkhälsan och miljön. Då det kan vara brandfarligt, giftigt, frätande och smittbärande måste det enligt lag hanteras extra varsamt.

Farligt avfall specifikationer

Farligt avfall kan innefatta allt från mycket brandfarliga material som oljor, färger, lösningsmedel och batterier till medicinskt avfall som droger, läkemedel och vassa föremål.

Vad används det till?

Farligt avfall används i stor utsträckning över hela Europa för att driva cementugnar. I likhet med SRF är det ett utmärkt miljövänligt alternativ och ersätter fossila bränslen som Petcoke och kol.

En annan säker och kostnadseffektiv metod för farligt avfall är att bränna det vid höga temperaturer. Detta garanterar en säker hantering av det farligt avfallet och minimerar dess miljöpåverkan. Den värme som produceras vid förbränningsprocessen skapar ånga som sedan kan användas för att driva turbiner som alstrar el.

Hur behandlas det?

Andusia finns här för att hjälpa. Med vår fleråriga erfarenhet och höga kompetens inom avfallsindustrin kan du känna dig helt trygg med att vi hanterar ditt avfall på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Vi ansvarar för att ditt avfall flyttas, transporteras och tas om hand precis så effektivt som vi utlovat. Andusia erbjuder en konkurrenskraftig helhetslösning och levererar ditt avfall till våra samarbetspartners i länder som Tyskland, Holland och Sverige.

Ta reda på mer